Zapytanie 1/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu planowanego do realizacji w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Skan zapytania